najlepsza Wypozyczalnia samochodow warszawa

Szanowni Państwo,

Nasza firma zajmuje się wynajmem samochodów osobowychdostawczych oraz motocykli. Klienci Cargarden mają do dyspozycji trzy oddziały wypożyczalni w WarszawieGdańsku / Trójmieście i Łodzi.

Zawsze staramy się dopasować konkretne usługi do indywidualnych potrzeb i preferencji każdego Klienta. Oferujemy atrakcyjne warunki wynajmu samochodów na okres krótko lub długoterminowy, chętnie doradzimy wybór marki i modelu auta. Pracownicy firmy są do Państwa dyspozycji. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama samochodów, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować najlepsze rozwiązanie do Państwa potrzeb. W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego. najlepsza Wypożyczalnia samochodów Warszawa warszawa wypożyczalnia samochodów warszawa wypożyczalnia samochodów warszawa

 

najlepsza wypozyczalnia samochodow warszawa

Oferta kierowana jest zarówno do osób prywatnych jak i firm. Wypozyczamy samochody na przyjęcia okolicznościowe, czy jako auto zastępcze. Istnieje możliwość wynajęcia pojazdu wraz z kierowcą jak również transportu samochodu w wybrane przez klienta miejsce. Dostarczamy auta pod lotniska, dworce i domy klientów o wskazanej porze.

Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników. Każde z aut wchodzących w skład floty samochodowej objęte jest nadzorem naszych mechaników. Pojazdy te są przez nas regularnie serwisowane, natomiast ich stan techniczny ciągle monitorowany. Wynajmując auto w wypożyczalni Cargarden możesz być pewien, że otrzymasz je zadbane, doskonale wyposażone, czyste i bezpieczne. Zapraszamy do współpracy. Dla stałych klientów oferujemy

 

Szanowni Państwo,

Nasza firma zajmuje się wynajmem samochodów osobowychdostawczych oraz motocykli. Klienci Cargarden mają do dyspozycji trzy oddziały wypożyczalni w WarszawieGdańsku / Trójmieście i Łodzi.

Zawsze staramy się dopasować konkretne usługi do indywidualnych potrzeb i preferencji każdego Klienta. Oferujemy atrakcyjne warunki wynajmu samochodów na okres krótko lub długoterminowy, chętnie doradzimy wybór marki i modelu auta. Pracownicy firmy są do Państwa dyspozycji. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama samochodów, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować najlepsze rozwiązanie do Państwa potrzeb. W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Oferta kierowana jest zarówno do osób prywatnych jak i firm. Wypożyczamy samochody na przyjęcia okolicznościowe, czy jako auto zastępcze. Istnieje możliwość wynajęcia pojazdu wraz z kierowcą jak również transportu samochodu w wybrane przez klienta miejsce. Dostarczamy auta pod lotniska, dworce i domy klientów o wskazanej porze.

Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników. Każde z aut wchodzących w skład floty samochodowej objęte jest nadzorem naszych mechaników. Pojazdy te są przez nas regularnie serwisowane, natomiast ich stan techniczny ciągle monitorowany. Wynajmując auto w wypożyczalni Cargarden możesz być pewien, że otrzymasz je zadbane, doskonale wyposażone, czyste i bezpieczne. Zapraszamy do współpracy. Dla stałych klientów oferujemy

najlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawa

najlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawa

najlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawa

najlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawa

najlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawa

najlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawa

najlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawa

najlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawa

najlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawa

najlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawa

najlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawa

najlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawa

najlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawa

najlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawa

najlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawanajlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawa

 

najlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawa

najlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawa

 

atrakcyjne rabaty.

najlepsza wypożyczalnia samochodów warszawa cargarden

 

Regulamin Cargarden w zakresie najmu samochodów

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez : Piotra Elbruda prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piro – Piotr Elbruda z siedzibą przy ul. Ogrodowej 5, 14-520 Pieniężno, NIP: 7393383503 oraz przy ul. Czarnomorskiej róg ul. Św. Bonifacego, 02-758 Warszawa, Cargarden Sp. Z o.o. o NIP: 5252604622 przy ul. Czarnomorskiej róg ul. Św. Bonifacego, 02-758 Warszawa, Freshcars Sp. z o.o. NIP: 5213760453 ul. Mozarta 1 pok.1, 02-736 Warszawa oraz AMH S&T NIP: 5213993967 ul. Mozarta 1 pok.1, 02-736 Warszawa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, w ramach usług świadczonych przez Wypożyczalnię Samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a umową obowiązują postanowienia umowy.

3. Stronami umowy najmu samochodu jest:

1) Wynajmujący - Piotr Elbruda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piro - Piotr Elbruda z siedzibą przy ul. Ogrodowej 5, 14-520 Pieniężno, NIP: 7393383503 oraz przy ul. Czarnomorskiej róg ul. Bonifacego, 02-758 Warszawa, Cargarden Sp. z o.o. przy ul. Czarnomorskiej róg ul. Św. Bonifacego, 02-758 Warszawa, o NIP: 5252604622, Freshcars Sp. z o.o. NIP: 5213760453 ul. Mozarta 1 pok.1, 02-736 Warszawa oraz AMH S&T NIP: 5213993967 ul. Mozarta 1 pok.1, 02-736 Warszawa.

2) Najemca – osoba fizyczna lub osoba prawna

II. Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem

 

§ 2

 

1.Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania wynajętym samochodem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty oraz posiadać uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem. W przypadku obcokrajowca musi posiadać ważny paszport.

2. Najemcą może być także osoba prawna, jeśli jest reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą powyższe kryteria.

3. Wymogi wskazane w ust. 1 i 2 obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.

4. Samochód może być kierowany przez osobę spełniającą wymogi określone w ust.1 i 2, wymienioną w umowie najmu jako kierowca lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę do używania osobie niewymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.

5. Udzielenie przez Wynajmującego innej osobie upoważnienia do prowadzenia pojazdu może nastąpić po przekazaniu Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie przez tą osobę kryteriów przewidzianych Regulaminem. Udzielenie upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy najmu.

6. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i umowy najmu.

 

§ 3

 

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w przedmiocie najmu, jakiekolwiek opłaty ( w szczególności opłaty parkingowe oraz mandaty) nałożone z winy Najemcy w związku z używaniem przedmiotu najmu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez najemcę lub osobę kierującą przedmiotem najmu w okresie najmu.

2.W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie nie spełniającej wymogów przewidzianych w § 2 Regulaminu lub niewskazanej w umowie jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu lub osobie, której takiego upoważnienia nie udzielił Wynajmujący, Wynajmujący zatrzyma wpłaconą przez Najemcę kaucję.

 

§ 4

 

1. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Wynajmującego i Najemcę Umowy najmu samochodu.

2. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie najmu chyba, że strony postanowią inaczej. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

3. Najemca wynajmuje pojazd czysty, sprawny i zobowiązany jest do zwrotu go w takim samym stanie.

4. Samochód jest przekazywany z określonym stanem paliwa w baku, najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu również z takim samy stanem paliwa w bakiem. Koszt paliwa zużytego podczas najmu pokrywa Najemca.

5. W przypadku zgody Wynajmującego na wyjazd za granicę Najemca zobowiązany jest do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia assistance w ruchu zagranicznym na własny koszt + 50zł za uruchomienie modułu GPS zamontowanego w aucie.

III. Obowiązki najemcy

 

§ 5

 

1. Najemca zobowiązany jest do:

1) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu).

2) stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,

3) korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu,

4) zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą,

5) każdorazowego zamykania pojazdu i uruchamiania alarmów oraz blokad,

6) wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych, kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,

7) każdorazowo po zakończeniu jazdy - zabezpieczenia dowodu rejestracyjnego oraz kompletu kluczyków poza samochodem,

8) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

2.Najemcy w szczególności zabrania się:

1) prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu narkotyków lub innych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomość

2) przekraczania dopuszczalnej prędkości

3) palenia tytoniu w samochodzie

4) dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami  i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego

5) przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dokumencie rejestracyjnym samochodu niezależnie od tego czy taki przewóz ma charakter zaplanowany czy wyjątkowy

6) uruchamiania, popychania lub holowania innych pojazdów

7) przewożenia materiałów żrących brudzących o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować korozję zniszczenie uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu oraz środków i materiałów, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa.

3. W przypadku naruszenia postanowień ust. 2 Najemca traci kaucję za dany samochód.

4. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie przeróbek lub zmian, o których mowa w ust. 2 pkt.4 Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami lub zmianami, o których mowa w ust. 2 pkt.4.

 

§ 6

 

1. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania Najemcy w zakresie sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami.

2. Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów, Wynajmującemu bądź osobie przez niego upoważnionej.

 

§ 7

 

1. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu i czasie ustalonym w umowie.

2. Najemca może zwrócić samochód w innym miejscu za dodatkową opłatą po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

3. Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie, bez pisemnej zgody Wynajmującego, ponosi Najemca. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego Najemca ponosi koszt holowania samochodu.

4.Samowolne przedłużanie najmu o ponad 30 minut powoduje naliczenie odpłatności jak za całą dobę.

5. W przypadku zawinionego przez Najemcę nie zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenia samochodu w ciągu 5 godzin od momentu zakończenia najmu określonego w zawartej umowie najmu będzie podstawą dla Wynajmującego do:

1) obciążenia Najemcy karą umowną przewidzianą w Cenniku;

3) naliczenia odpłatności za okres samowolnego przedłużenia najmu wg Cennika.

4) zatrzymanie wpłaconej przez Najemcę kaucji.

 

§ 8

 

Przedłużenie wypożyczenia samochodu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym o ponad jedną dobę ponad czas określony w umowie powoduje oprócz utraty kaucji, naliczenie kary umownej w wysokości podwójnej wartości kaucji za każdą kolejną dobę wykraczającą poza okres najmu wymieniony w umowie.

 

§ 9

 

1. W razie kradzieży lub awarii samochodu w okresie wypożyczenia Najemca ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wynajmującego oraz Policję. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.

2. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego dzwoniąc pod numer 512055455 bądź 501507321.

3. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i zabezpieczyć samochód.

4.W przypadku zawinionego przez Najemcę uszkodzenia samochodu zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki wypożyczenia samochodu za każdy dzień naprawy.

5. W przypadku kradzieży samochodu, z winy Najemcy (w szczególności wskutek nie zabezpieczenia samochodu, tj. nie zamknięcia samochodu i nie uruchamianie alarmów oraz blokad), kaucja przepada.

 

§ 10

 

Przemieszczanie wynajętego pojazdu przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł netto za każdy dzień przebywania pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Niezależnie od powyższego Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania formy pisemnej.

IV. Obowiązki Wynajmującego

 

§ 11

 

1. Wynajmujący, w przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 8 godzin, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza opłaty za najem samochodu.

2. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:

1) utraty dowodu rejestracyjnego i/lub polisy ubezpieczeniowej i/lub kluczyków od samochodu z winy Najemcy,

2) uszkodzenia samochodu z winy Najemcy, drugiego kierowcy lub osoby upoważnionej przez Najemcę,

3) unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) szkód parkingowych i aktów wandalizmu.

V. Opłaty, opłaty dodatkowe, kaucja i kary umowne

 

§ 12

 

1. Opłata za okres wypożyczenia uiszczana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, chyba, że strony ustaliły inną forma rozliczeń.

2. Ceny stawek dobowych oraz wysokość kaucji znajdują się w cenniku na stronie internetowej www.cargarden.pl, www.wypozyczalniasamochodowwarszawa.pl

3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odstąpienia od pobrania kaucji oraz potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji należności powstałych z tytułu użytkowania samochodu przez Najemcę. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi.

 

§ 13

 

Najemca uiszcza opłaty dodatkowe w przypadku:

1) wydania samochodu poza godzinami pracy biura- opłata za obsługę - 30 zł.

2) zwrotu samochodu poza godzinami pracy biura- opłata za obsługę - 30 zł .

3) podstawienie samochodu lub jego odbiór w granicach Warszawy, w zależności od odległości – 30 do 100 zł.

4) wynajęcie nawigacji GPS na Polskę za każdą dobę wynajęcia- 1 zł.

5) wynajęcie fotelika dla dziecka od 0-18 kg, za dobę wynajęcia – 1zł.

6) wynajęcie fotelika dla dziecka od 9-36 kg, za dobę wynajęcia – 1zł.

7) zwrotu samochodu z niepełnym bakiem -  koszt brakującego paliwa plus opłata za uzupełnienie - 30 zł .

8) zwrotu brudnego samochodu (w środku lub/i na zewnątrz) – do 200zł.

9) przekroczenia limitu kilometrów – za każdy przekroczony kilometr zgodnie z ustaloną opłatą na dane auto

10) obciążenia Wynajmującego przez leasingodawcę opłatą za udzielenie na wniosek organów ścigania lub organów administracji pisemnej informacji o korzystającym z samochodu. Najemca ponosi wówczas opłatę w wysokości 150 zł.

11) Godziny pracy wypożyczalni : Poniedziałek – Piątek od 8.00 do 17.00, Sobota od 8.00 do 13.00, Niedziele – nieczynne

12) wyjazd autem za granicę Rzeczypospolitej Polskiej na teren UE – 50zł, do krajów po za UE utrata kaucji

13) Opcja wypożyczenia samochodu bez limitu kilometrów obowiązuje tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wyjeździe auta za granicę kraju limit wynosi 250km/doba i nie obowiązuje już opcja bez limitu kilometrów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

14) Brak odbioru auta po wpłaconym depozycie/zaliczce skutkuje utratą środków, możliwy zwrot depozytu/zaliczki po odwołaniu rezerwacji 21 dni przed planowanym wynajmem auta.

 

§ 14

 

1. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta, zostanie on obciążony kwotą do …………… x2 szkoda całkowita (utrata kaucji) oraz kosztami za postój samochodu z tego powodu według stawki wynajęcia za każdą dobę.

2. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, zostanie on obciążony kosztami naprawy, odbioru samochodu jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu według stawki wynajęcia za każdą dobę oraz utratą kaucji..

3. Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody w następujących przypadkach:

1) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,

2) szkody będącej wynikiem umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa,

3) ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,

4) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy

5) zawinionego przez Najemcę nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu,

4. Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych za:

1) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka ze sterownikiem centralnego zamka, zgubienie lub utrata pilota lub kluczyka do alarmu - do 2000 zł.,

2)zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka nie posiadającego sterownika centralnego zamka - do 1000 zł.,

3) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu, karty pojazdu – 500zł.,

4) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie – 500 zł.,

5) złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie – 1000 zł.,

6) zwrot samochodu z wyczuwalnym brzydkim zapachem – 200 zł.,

7) zawinione przez Najemcę uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania samochodu – 500 zł.,

8) utratę gwarancji na samochód z winy Najemcy - 3000 zł.

9) zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa -10.000 zł.,

10)dokonania przez Najemcę demontaż ulub zamiany części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego- 2000 zł.,

11)‎W przypadku nie zwrócenia auta w terminie ustalonym w umowie, braku kontaktu z najemcą, wypożyczalnia obciąży najemcę za odbiór auta kwotą 1000zł + koszty dojazdu.

5. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę umowna Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

VI. Postanowienia końcowe

 

§ 15

 

Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy najmu samochodu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn.zm.).

 

§ 16

 

1. Wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy za wcześniej zwrócony samochód.

2. Za wszelkie uszkodzenia, wymagające serwisowania i napraw pojazdu, klient, który nie skończył 26 lat życia, odpowiada z własnej kieszeni.

3.Dotyczy płatności on-line: wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy zapłaconych z góry za rezerwację samochodu. Rezerwacja jest zrealizowana, zaksięgowana, zafakturowana. Klient wpłacone pieniądze może wykorzystać w dowolnym, przyszłym okresie po ustaleniu najbliższego wolnego terminu.

4. W przypadku zawarcia umowy terminowej na czas określony pomiędzy Wypożyczalnią a Najemcą : gdy Najemca nie wywiązuje się z terminu/ów płatności ustalonych przed podpisaniem umowy lub Najemca samowolnie skraca sobie wcześniej ustalony okres wynajmu pojazdu bez uiszczenia opłat do końca trwania umowy, Wypożyczalni przysługuje prawo do potrącenia całego depozytu lub obciążenia Najemcę karą umowną w wysokości …….. x miesięczny czynsz pozostały do okresu podpisanej umowy.

5. Za samowolne przedłużenie umowy nalicza się stawkę dzienną razy dwa.

6. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.

7.Niniejszy dokument stanowi własność Wynajmującego. Jego powielanie, przekazywanie i kopiowanie, w części, bądź w całości, bez pisemnej zgody Wynajmującego jest zabronione.

8.W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową mają zastosowanie odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

9.Wszystkie wymienione w regulaminie oraz na stronie internetowej www.cargarden.pl , www.wypozyczalniasamochodowwarszawa.pl ceny zawierają obowiązujące podatki i są cenami brutto.

10. Wypożyczalnia zastrzega możliwość podstawienia innego auta z tej samej klasy lub wyższej niż rezerwowane w tej samej cenie, w przypadku przyczyn losowych.

 

Ubezpieczenie AC nie podlegają : opony, felgi, kołpaki, akty wandalizmu i zaniedbanie pojazdu. Wynajmujący odpowiada pełną kwotą za nadmierne wyeksploatowanie pojazdu spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przepisami ruchu drogowego. Wynajmujący odpowiada za nadmierne zużycie opon, klocków oraz innych elementów auta spowodowane jazdą z nadmiernymi prędkościami oraz uślizgami kół. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę umowna Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę umowna Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

 

Przy płatnościach kartami płatniczymi, kredytowymi, przedpłaconymi, przy transakcji preautoryzacja, dopełnienie preautoryzacji, Najemca zgadza się na dokonanie transakcji : „Opóźnione Opłaty Uzupełniające i Poprawki” bez fizycznego udziału karty w Wypożyczalni Samochodów „Cargarden”. Transakcje takie mogą obejmować wyłącznie nie objęte opłatą za najem dodatkowe opłaty za : zużyte paliwo, opłaty parkingowe lub mandaty karne za naruszenie przepisów kodeksu drogowego, naprawę uszkodzonego pojazdu nie objętą ubezpieczeniem, udział własny w przypadku utraty pojazdu lub naprawy uszkodzonego pojazdu objęte ubezpieczeniem jednak suma tych opłat nie może przekroczyć wysokości kaucji za pojazd zaakceptowanej przez posiadacza karty

 

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest Cargarden Sp. Z o.o. o z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Św. Bonifacego 1, 02-758 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534621, NIP: 521 369 56 26; REGON: 361388616, dalej: „Cargarden Sp. z o.o.”.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Cargarden Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Regulaminem. Cargarden Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wykonania Umowy (realizacji Zamówienia), rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych.

Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez okres realizacji Umowy (realizacji Zamówienia), maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego lub wynikającego z innych przepisów prawa.

Dane osobowe Klientów przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Klienta.

W związku z przetwarzaniem danych do celów marketingowych, Cargarden Sp. z o.o. dokonuje operacji profilowania Klientów, polegających na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii jego Zamówienia w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb.

W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw. Sprzeciw może zostać wniesiony drogą elektroniczną na adres e-mail:

Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, bumerów identyfikacyjnych, adresu e-mail, a także numeru telefonu kontaktowego, będą wykorzystywane przez Cargarden Sp. z o.o. w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez Cargarden Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną.

Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru Zamówienia, adresu, adresu e-mail, oraz numeru telefonu kontaktowego będą udostępniane podmiotom zewnętrznym celem realizacji Umowy.

Niezależnie od treści ust. 12 dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego zakresie z nich wynikającym oraz partnerom Cargarden Sp. z o.o. na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Regulamin

wypożyczalnia samochodów warszawa
Cargardren najlepsza wypożyczalnia samochodów Warszawa
najlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawa
najlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawa

+48 534 142 149

Cargardren najlepsza wypożyczalnia samochodów Warszawa

Freshcars Sp. z o.o. 
NIP: 5213760453 
ul. Mozarta 1 pok.1, 02-736 Warszawa 

 

AMH S&T 
NIP: 5213993967
ul. Mozarta 1 pok.1, 02-736 Warszawa

Regulamin

biuro@cargarden.pl

najlepsza Wypozyczalnia samochodow Warszawa